Latest posts

DOMAIN REGISTER

โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น siamserverplace.com, google.com เป็นต้น

2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ

ข้อดีของการ จดโดเมน ภายใต้ระบบของ Siamserverplace.com
 

- ค่าบริการ จดโดเมน .com .net .org .biz .info เพียงปีละ 400 บาท

- ค่าบริการ ต่ออายุโดเมน และ โอนย้ายโดเมน .com .net .org .biz .info เพียงปีละ 400 บาท

- ชื่อของท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100% (Registrant, Admin ,Billing & Technical Contact)

- มีระบบการจัดการโดเมน สามารถแก้ไขข้อมูล ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง

- มีระบบ Lock หรือ Unlock โดเมน ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการขโมยโดเมน

- ไม่ผูกมัดบริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการโฮสติ้งที่ไหนก็ได้ หรือย้ายเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ

- มีระบบร้องของ Auth Code เพื่อทำการ Transfer Domain ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง

- สามารถ Register DNS เพื่อให้โดเมนชี้ไปยังหมายเลข IP ได้โดยตรง

- สามารถใช้ระบบการจัดการโดเมนผ่าน Reseller รายใดก็ได้ภายใต้ระบบเดียวกัน

- มีระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของโดเมน

** Feature ต่าง ๆเหล่านี้ไม่รวมถึง การ จดโดเมน .co.th .ac.th .go.th .in.th แล .th อื่นๆ


ตารางอัตราค่าบริการ จดโดเมนใหม่ (ต่ออายุโดเมน .com .net .org .info ราคา 400 บาทต่อปี)

gTLDs (Generic Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย com, net และ org
โดเมนเนม ประเภทผู้ถือครอง ราคา / ปี
.com Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท 450 บาท
.net Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย 450 บาท
.org Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 450 บาท
.biz Business / ห้างร้านบริษัท 450 บาท
.info Information / เวปไซด์ให้ข้อมูล 450 บาท
.us ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป (อเมริกา) 450 บาท
.name ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป 450 บาท
.ws ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป 500 บาท
.eu ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตยุโรป (ยูโร) 450 บาท
.asia ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก 600 บาท
.in India หรือสามารถอ้างถึง Indivisual บุคคลทั่วไป 450 บาท
.mobi เว็บไซด์สำหรับแสดงบนมือถือ (Mobile Web) 670 บาท
.cc ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป 720 บาท
.tv เว็บไซท์ทีีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์ 1,100 บาท
** จดโดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ ประกอบการ จดโดเมน


ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ
โดเมนเนม ประเภทผู้ถือครอง ราคา / ปี
.co.th Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท 856 บาท
.in.th Individual / บุคคลทั่วไป 858 บาท
.net.th Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 856 บาท
.or.th Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 856 บาท
.ac.th Academic Organization / สถาบันการศึกษา 856 บาท
.mi.th Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร 856 บาท
.go.th Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ 856 บาท



ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

 • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท ตัวอย่างเอกสารบริษัท , ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท)
 • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัดโดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจดลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
  ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ตัวอย่าง (ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน)
 • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
  ตัวอย่างเอกสาร
 • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
  ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
 • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้)
  ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร
  ตัวอย่างเอกสาร
 • ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้นจะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่
  sale@siamserver.com

Posted in: Default category

Leave a comment